«ԵՄ ֆինանսավորմամբ ծրագրերի արդյունավետության և կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում» ծրագրի արդյունքները

Սույն ծրագրի շրջանակներում Էկոիրավունքը փորձել է պարզել, թե ինչքանով արդյունավետ է ծախսվել Լիճքի հանքավայրին տրամադրված Արևիք ազգային պարկի մի մասը, ինչպես նաև պարզել, արդյոք հանքավայրի շրջակայքում առկա են Հայաստանի կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակները:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է Լիճքի հանքավայրի տարածքում և դրա անմիջական ազդեցության գոտիներում բուսական կենսաբազմազանությունը:

Լիճքի հանքի տարածքի բուսաբանական
ուսումնասիրության հաշվետվություն